Jon Wertheim: Nostalgia for Muhammad Ali, and nostalgia for an era

Author:
Video Duration:
1:38

SI executive editor Jon Wertheim discusses the impact Muhammad Ali had on those around him.