MLB Scores

Sunday July 23, 2017

• Top 7
FSFL, FSOH Watch Live on
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
0 0 0 1 0 0 1 3 1
0 1 0 1 2 2 6 9 0
• Top 5
WPIX, NSCA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
1 0 0 1 0 2 4 0
0 0 1 0 1 2 0
• Top 6
SUN, FSSW Watch Live on
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
0 2 0 0 1 0 3 4 1
0 2 0 3 0 5 4 1
• Bottom 7
STOh, RSN Watch Live on
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
0 0 1 0 0 0 0 1 5 1
4 0 0 1 0 2 0 7 10 0
• Bottom 5
MASN, ATSW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
0 0 3 0 0 3 6 0
0 3 1 0 2 6 9 0
• Bottom 5
CSPh, FSWI Watch Live on
• Bottom 5
CSPh, FSWI Watch Live on
• Bottom 3
FSDT, FSN Watch Live on
• Bottom 4
CSCh, FSKC Watch Live on
• Bottom 1
ATPT, ATRM